Privacy

Sitebeleid, privacy- en cookiebeleid ex art 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (AVG)


Deze paragraaf is bedoeld om geïnteresseerde partijen die de site https://www.filippoberio.be bezoeken over de essentiële aspecten van de verwerking van persoonsgegevens te informeren. Op grond van ons bedrijfsbeleid en de vermelde regelgeving is deze verwerking gekenmerkt door de beginselen van correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten. Het bedrijf garandeert de naleving van de wetten die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens. De onderneming zorgt er met name voor de naleving van het wetsbesluit 196/2003 "Wetboek voor de bescherming van persoonsgegevens" en latere wijzigingen en van de verordening (EU) nr. 679 van 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Privacybeleid


Gegevensbron & Verwerkingsverantwoordelijke

Dit document is overeenkomstig art. 13 van de verordening (EU) 2016/679 (hierna AVG) opgemaakt ter kennisname met ons privacybeleid. De algemene voorwaarden voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van sitegebruikers, de cookies en hoe uw persoonlijke informatie wordt beheerd bij het gebruik van onze site worden beschreven onder https://www.filippoberio.be
De informatie en gegevens die door u zijn verstrekt of anderszins zijn verkregen als onderdeel van het gebruik van de services op de site, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de verordening en de geheimhoudingsplicht die ten grondslag liggen aan de bedrijfsactiviteit van Salov SpA. Volgens de regels van de verordening zullen de uitgevoerde verwerkingen gebaseerd zijn op de beginselen van rechtmatigheid, correctheid, transparantie, doelbinding en bewaring, minimalisering van gegevens, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
De verwerkingsverantwoordelijke van de site is Salov SpA met maatschappelijke zetel in Via Gaetano Luporini 807, Lucca. Voor alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u bij Salov SpA terecht. Het bedrijf heeft de functionaris voor gegevensbescherming aangewezen om de naleving van de regels voor de bescherming van uw privacy te garanderen. Voor vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris op het volgende e-mailadres: dpo@salov.com
Dit beleid geldt alleen voor deze site en niet voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd. Raadpleeg de specifieke paragrafen van de site voor specifieke informatie en eventuele toestemmingsverzoeken voor individuele verwerkingen.

Soorten van persoonsgegevens

Op grond van een bezoek aan de site en eventueel gebruik van de geleverde diensten informeren wij u dat het bedrijf de volgende soorten persoonsgegevens kan verwerken:
2.1) Surfgegevens
De IT-systemen en de softwareprocedures waarmee deze website functioneert, verwerven tijdens normaal gebruik enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht inherent is aan het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om betrokkenen vast te stellen, maar die door hun aard, door berekeningen en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, gebruikers kunnen identificeren.
Deze categorie van gegevens omvat: IP-adressen of domeinnamen van de gebruikte computers, die verbinding maken met de site, URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bestanden, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand, dat als antwoord daarop wordt verstuurd, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord weergeeft (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de website en om de correcte werking ervan te controleren. De gegevens kunnen gebruikt worden voor de vaststelling van de verantwoordelijkheid in geval van hypothetische IT-overtredingen die de website schaden. Uw gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard.
2.2) Vrijwillig verstrekte gegevens
Naast het hierboven gespecificeerde over de surfgegevens, staat het u vrij om uw persoonlijke gegevens in eventuele aanvraagformulieren op de website te verstrekken. Het niet verstrekken van deze gegevens kan echter leiden tot onvermogen om de dienst te leveren. In deze gevallen wordt alleen die informatie opgevraagd, die nodig is om de gevraagde dienst uit te voeren. Uw gegevens worden 36 maanden bewaard.

Verwerkingsdoel en juridische grondslag

De verwerking van persoonsgegevens die we voornemens zijn om uit te voeren, met uw specifieke toestemming, waar nodig, heeft het volgende doel:
- surfgedrag van de site en de levering van de door de website aangeboden diensten mogelijk te maken
De juridische grondslag van de verwerking wordt gevormd door:
- de geïnformeerde en vrije toestemming, die van u voor specifieke pagina's van de site wordt gevraagd en naar aanloop van onze specifieke informatie of via bannercookies (zie de paragraaf over het cookiebeleid). In dit geval is het verstrekken van gegevens absoluut vrij. Zonder uw toestemming zullen de gegevens op geen enkele manier voor deze doeleinden worden verzameld en gebruikt. Als u toestemming heeft gegeven, dan kunt u deze op elk moment intrekken. Vanaf de intrekking worden de gegevens voor deze doeleinden niet verder verwerkt. Voor de duidelijkheid willen we erop wijzen dat het intrekken van de toestemming geen terugwerkende kracht heeft op de gegevens die vóór de intrekking verwerkt zijn.
- de uitvoering van vastgestelde precontractuele maatregelen die op verzoek daarvan zijn vastgesteld (ex art. 6, 1b AVG) omdat de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de gevraagde dienst. Het verstrekken van persoonsgegevens voor deze doeleinden is optioneel; het niet verstrekken ervan kan echter leiden tot de onmogelijkheid om op de site geleverde diensten te kunnen activeren.

Verstrekking van persoonsgegevens

De gegevens kunnen onder de aandacht worden gebracht van:
- partijen die door het bedrijf zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te verwerken, die nodig zijn om activiteiten uit te voeren die strikt verband houden met de levering van de diensten, die zich bezig houden met geheimhouding of die een toereikende wettelijke verplichting tot geheimhouding hebben (bijv. werknemers en systeembeheerders);
- derden die mogelijk zijn toegewezen aan het beheer van de site en die doorgaans optreden als gegevensverwerkers (de volledige en bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers kan bij het bedrijf worden opgevraagd).
- personen, instellingen of autoriteiten aan wie het op grond van wettelijke bepalingen of instructies verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken.

Overdracht van persoonsgegevens

Sommige van uw persoonsgegevens worden uitgewisseld met geadresseerden die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Het bedrijf zorgt ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens door deze geadresseerden in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd, voor zover deze op een adequaatheidsbesluit baseren, op de modelcontractbepalingen door de Europese Commissie of op een andere geschikte juridische grondslag goedgekeurd zijn.

Uw rechten

Met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens waarborgt de onderneming de mogelijkheid om:
- bevestiging te verkrijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens over u en het verkrijgen van een kopie in een begrijpelijke vorm;
- uw persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te integreren;
- binnen de toegestane voorwaarden verwijdering of anonimisering te verzoeken;
- geheel of gedeeltelijk op legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- de verwerking te beperken en in geval van overtreding, een verzoek van rectificatie of bezwaar in te dienen;
- de overdraagbaarheid van elektronisch verwerkte gegevens op basis van toestemming of het contract te verzoeken;
- de toestemming voor de verwerking van uw gegevens, indien nodig in te trekken.

Wij informeren u dat het bedrijf zich ertoe verbindt om gedurende een periode van 1 maand op uw verzoeken te reageren, behalve in gevallen van bijzondere complexiteit, waarvoor een termijn van 3 maanden aangehouden wordt. In elk geval zal het bedrijf de reden voor de wachttijd binnen een maand na uw verzoek toelichten.
De bevindingen van uw verzoek worden schriftelijk of elektronisch verstrekt. Als u correctie, annulering en beperking van de verwerking aanvraagt, verbindt het bedrijf zich ertoe de bevindingen van uw verzoeken aan elke geadresseerde van uw gegevens mede te delen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Houd er a.u.b. rekening mee dat het intrekken van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking.
Het bedrijf bepaalt dat er een financiële bijdrage vereist kan zijn indien uw aanvragen kennelijk ongegrond, buitensporig of repetitief zijn, in dit verband zal het bedrijf uw verzoeken om tussenkomst bijhouden.

Cookiebeleid

Overeenkomstig art. 13 van het wetsbesluit nr. 196/2003, Wetboek met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, van de verordening (EU) 2016/679 en in overeenstemming met de bepalingen van voorschrift 229/2014, Toezichthouder voor gegevensbescherming is dit "Cookiebeleid" bedoeld om informatie te verstrekken over soorten, doeleinden en gebruikswijze/beheer van cookies die door deze site worden toegepast.

Kenmerken en doeleinden van cookies

Een cookie is een deel van gegevens dat tijdens het surfen op internet op een computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat wordt opgeslagen zodat hetzelfde apparaat deze gegevens op een later tijdstip kan herkennen. Cookies worden gebruikt om de authenticaties te beheren, sessies te monitoren en gebruikersvoorkeuren op te slaan. Cookies kunnen op het apparaat worden opgeslagen en blijven gedurende een wisselende duur actief of kunnen worden verwijderd door de browser te sluiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat ze essentiële functies van onze site ondersteunen, zoals het opslaan van de items die in de winkelwagen zijn geplaatst of toegang tot vertrouwelijke gedeeltes. Naast surf- of sessiecookies worden ook functionaliteitscookies gebruikt op onze site, waarmee de keuzes van de gebruiker (zoals de taalkeuze of het land van herkomst) kunnen worden onthouden en een geavanceerde en persoonlijke service kan worden aangeboden. We gebruiken ook technische cookies om, in overeenstemming met de geldige wetgeving, de ontvangstacceptatie van cookies te volgen.

Cookies

Technische surf-, analyse- of sessiecookies: door deze cookies kan de site naar behoren werken. Ze staan het normale gebruik van de website toe, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot een vertrouwelijk gedeelte. Ze maken de navigatie en het correcte gebruik van de site op basis van selecties die door de gebruiker zijn gemaakt mogelijk, zoals de taalkeuze of de producten die in de winkelwagen van een e-commercesite zijn geplaatst. Hiermee kan in geaggregeerde navigatievorm informatie verzameld worden over het aantal gebruikers en hoe zij de site bezoeken.
Hoe schakel je cookies uit?
Cookies kunnen in gedeeltes worden geaccepteerd of uitgeschakeld volgens de verschillende categorieën op de website en rechtstreeks vanaf de betreffende cookiebanner die op de site global.filippoberio.com verschijnt naar aanleiding van elk bezoek op de site.
Bovendien zijn de meeste browsers - zoals Internet Explorer en Firefox - geprogrammeerd om cookies te accepteren. Desalniettemin is het mogelijk om deze handmatig door middel van eenvoudige stappen in de browserinstellingen te controleren en uit te schakelen. We wijzen er echter op dat deze handeling de oorzaak kan zijn van een storing van de site en derhalve de aangeboden service kan beperken. Om de instellingen te wijzigen volgt u het pad dat wordt voorgesteld door de verschillende browsers die u vindt in "Opties" of in "Voorkeuren":

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Flash: http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539

Hieronder vindt u de verwijzing naar de link waar u de lijst met cookies kunt bekijken die voor de site worden gebruikt https://www.filippoberio.be en de informatie die ze bevatten:

Navigation
© 2014 Filippo Berio P.Iva 00526090469
web design

ZOEKEN OP GEHELE WEBSITE

ZOEKRESULTATEN VOOR: